ä=ae | ö=oe | ü=ue | ß=ss

hot deutsch | hot in German

English Deutsch
nounsSubstantive
hot-water bottleWärmflasche
hot pantsHotpants
hot stampingHeißprägen
hot foil stampingHeißprägen
hot springsThermalbad
hot cellStrahlenschutzzelle
hot spellHitzewelle
hot waterWarmwasser
hot water heatingWarmwasserheizung
hot plateKochplatte
hot foil stampingHeißfolienprägung
hot flushesHitzewallungen
hot springThermalquelle
hot beverageHeißgetränk
hot spotFeuerherd
hot chocolateSchokolade
hot spotBrandherd
hot stamp printingHeißprägen
hot embossingHeißprägen
hot spotGlutnest
hot spotBrandnest
hot spotsBrandnester
hot spotsGlutnester
hot water bottleBettflasche
hot water bottlesBettflaschen
hot atom chemistryRückstoßchemie
hot atom chemistryRecoil-Chemie
hot-carrier diodeSchottky-Diode
hot load testDFB-Prüfung
hot load testsDFB-Prüfungen
hot load testDruckfeuerbeständigkeitsprüfung
hot spotAnlaufstelle
hot spotZentrum
hot spotHochburg
hot spotDrehscheibe
hot spotSchwerpunkt
hot spotBrennpunkt
hot spotsBrennpunkte
hot spotsSchwerpunkte
hot standby unitHeißreservegerät
hot drinks machinesHeißgetränkeautomaten
hot drinks machineHeißgetränkeautomat
hot corrosionHeißgaskorrosion
hot stampingHeißsiegeln
hot foil stampingHeißsiegeln
hot foil stampingWarmprägen
hot stampingHeißfolienprägung
hot steamingHeißdampfbehandlung
hot stampingWarmprägen
hot-glue gunHeißklebepistole
hot standby operationHeißreservebetrieb
hot blastHeißwind
hot water dispenserHeißwasserbereiter
hot waterHeißwasser
hot shortnessHeißrissanfälligkeit
hot straighteningHeißrichten
hot standby unitsHeißreservegeräte
hot water dispensersHeißwasserbereiter
hot plateHeizplatte
hot platesHeizplatten
hot-glue gunsKlebepistolen
hot-glue gunsHeißklebepistolen
hot-glue gunKlebepistole
hot water pipingHeizwasser-Verrohrung
hot stampingGesenkschmiedearbeit
hot stampingGesenkschmieden
hot spotHotspot
hot-wire oscillographHitzdraht-Oszilloskop
hot-wire microphoneHitzdrahtmikrofon
hot-wire movementHitzdrahtmesswerk
hot-wire instrumentsHitzdrahtinstrumente
hot-wire instrumentsHitzdrahtmessgeräte
hot-wire instrumentHitzdrahtinstrument
hot-wire oscillographsHitzdraht-Oszilloskope
hot-wire instrumentHitzdrahtmessgerät
hot-wire anemometerHitzdrahtanemometer
hot-wire ammeterHitzdraht-Amperemeter
hot-wireHitzdraht
hot-wire flowmeterHitzdraht-Durchflussmessgerät
hot-wire probeHitzdrahtsonde
hot flushHitzewallung
hot flushHitzeattacke
otherandere
hotheiß
hotscharf
hotbrünstig
hotamper
usageSprachgebrauch
hot chocolateheiße Schokolade
hot-headedhitzköpfig
hot springsheiße Quellen
white-hotweißglühend
hot-headedhitzig
hot temperedhitzig
hotscharf gewürzt
hot test facilityAnlage für Aktivprüfungen
hot atom chemistryChemie heißer Atome
hot atom chemistryChemie der heißen Atome
hot sprueingAbschlagen des Gießsystems
radioactive / nuclear hot spotradioaktiv verseuchtes Gebiet
radioactive / nuclear hot spotradioaktiver Hotspot
hot flushfliegende Hitze