ä=ae | ö=oe | ü=ue | ß=ss

nenurodyta deutsch | nenurodyta in German

⇄ Deutsch
English Deutsch
usageSprachgebrauch
deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … [2] Origin of products to be indicated.deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … [2] Der Ursprung der Waren ist anzugeben.
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).
Deutsch English
Sprachgebrauchusage
deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … [2] Der Ursprung der Waren ist anzugeben.deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … [2] Origin of products to be indicated.
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).