ä=ae | ö=oe | ü=ue | ß=ss

pen deutsch | pen in German

⇄ Deutsch
English Deutsch
verbsVerben
to penschreiben
nounsSubstantive
penFüller
penStift
penKugelschreiber
penFüllfeder
fountain penFüller
felt penFilzstift
ball penKugelschreiber
penFüllfederhalter
ballpoint penKugelschreiber
pen friendBrieffreund
penFeder
penKuli
penGehege
fountain penFüllfederhalter
marker penMarker
play-penLaufstall
ballpoint penKuli
light penLichtgriffel
correcting penTintenkiller
marker penTextmarker
penStrafanstalt
pen driveUSB-Stick
penKoppel
ball penKuli
penFederhalter
fountain-penFüllfeder
fountain-penFüller
penKoben
coloured penMalstift
farrowing penAbferkelbucht
submarine penU-Boot-Bunker
pen friendBriefpartnerin
pen friendsBriefpartnerinnen
pen friendsBrieffreunde
pen friendBriefpartner
pen palsBrieffreunde
pen friendsBrieffreundinnen
pen palsBrieffreundinnen
pen friendsBriefpartner
pen palsBriefpartnerinnen
pen palsBriefpartner
pen friendBrieffreundin
pen strokesFederstriche
pen strokesFederzüge
pen strokeFederstrich
pen strokeFederzug
pen assignmentFarbzuordnung
colour change penFarbwechselstift
penEinhegung
setting penEinstellstift
rearing penAufzuchtbucht
penPferch
penGriffel
penGefangenenhaus
penZuchthaus
penHaftanstalt
penJustizanstalt
penStrafvollzugsanstalt
penJustizvollzugsanstalt
light penLichtschreiber
selector penAuswahlstift
light penAuswahlstift
selector penLichtschreiber
light penSchreibmarkensteuergerät
selector penSchreibmarkensteuergerät
selector penLichtstift
light penLichtstift
selector penLichtgriffel
code penHandleser
data penHandleser
data penBelegleser
code penLesestift
data penLesestift
code penBelegleser
data penLesepistole
code penLesepistole
light penLesestift
laser penLaserpointer
pen portraitKurzporträt
pen portraitsKurzporträts
play-penLaufställchen
play-penGehschule
play-penLaufgitter
round penRundgehege
round penLongierzirkel
marker penMarkierstift
permanent marker penPermanentschreiber
pen registerRufnummernerfassungsgerät
pen registerRufdatenerfassungsgerät
pen registersRufnummernerfassungsgeräte
pen registersRufdatenerfassungsgeräte
ruling penReißfeder
drawing penReißfeder
stencil penRöhrchenfeder
usageSprachgebrauch
pen computerComputer mit Stifteingabe
peneingezäuntes Areal
selector penelektronischer Bleistift
light penelektronischer Bleistift
permanent marker penedding
Deutsch English
Substantivenouns
PENBET
PENLBA
PENSOP
PENPNI
PENDAB
PENCRR